hệ thống đào tạo trực tuyến elearning

  1. T

    Toàn Quốc Ứng Dụng Công Nghệ Hệ Thống Đào Tạo Trực Tuyến Elearning

    Khi nhân lực đang là yếu tố cạnh tranh gay gắt hiện nay trong tất cả cách lĩnh vực sản xuất, dịch vụ hay giáo dục. Đặc biệt trong sự ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, số lượng nhân sự bị biến động liên tục. Còn năng lực nhân sự và dịch vụ khách hàng trở thành yếu tố cạnh tranh then chốt tạo nên...