Bảo Lâm 7 Plus Trầy Tè Le Ốp Pin Mới Thay + 2Tr Gl Dt Khác