Bảo Lộc Cần Ra Đi Xe Đẩy- 2 Thanh Chắn Giường(1.8-2M)