Bảo Lộc Còn Duy Nhất Một Bộ Gõ Đỏ Tay 10 Giá Thanh Thanh Ly. Hàng Xưởng Nhà Làm Sắc Nét Ko Phải Hàng Chơ