Bảo Lộc Đào Tạo Lái Xe

thầy cho hỏi tôi sanh năm 1963 giờ có thể thi lấy giấy phép hang b2 được không khi nào có khóa học vậy thầy