Bảo Lộc Mình Con Này 4 Bày Gà Tre. Cần Thanh Lý Gắp. Ai Cần Lh. Mình Nha