Bảo Lộc Mua Cay Mit

mua được nhiêu.mít trên 30 năm tuổi gốc 1 người lớn ôm k hết.từ gốc lên tới nhánh.hơn 4 mét.