Bảo Lộc Thùng G41 Ram 4G Chip E8400 Ổ 160G Sk Tốt Màn 17Ih 800K