Toàn Quốc Tìm Hiểu Về Hàm Textjoin Trong Excel Chi Tiết Dễ Hiểu

Số điện thoại liên hệ

0374557611

Hàm Textjoin trong Excel cho phép bạn nối 2 hoặc nhiều chuỗi cùng với nhau, và mỗi giá trị được tách nhau bằng dấu phân cách.
CÚ PHÁP NHƯ SAU:
=TEXTJOIN( delimiter, ignore_empty, text1, [ text2, … text_n ] )

Trong đó:
  • Delimiter: Đây là một dấu phân cách được chèn giữa mỗi giá trị văn bản trong chuỗi kết quả. Thông thường nhất, bạn sẽ sử dụng một dấu phân cách như dấu phẩy hoặc ký tự khoảng trắng.
  • Ignore_empty: Sẽ xác định xem các giá trị trống có được bao gồm trong chuỗi kết quả hay không. Tùy chọn TRUE là bỏ qua các giá trị trống và FALSE là bao gồm các giá trị trống trong kết quả.
  • text1, text2, … text_n: là các chuỗi mà bạn đang muốn nối lại với nhau. Có thể có tới 252 chuỗi sẽ được nối với nhau.
 

Ảnh đính kèm

  • ham-textjoin-trong-excel.png
    ham-textjoin-trong-excel.png
    46.1 KB · Đọc: 10
Liên kết tài trợ: Thuê xe tự lái