Bảo Lộc Trần Thả. Trần Hộp. Trụ Rào. Cống Bi Gạch Táp Lô